ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเบา

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเบา

เหล็กเบา (“เหล็กโรงเล็ก” หรือ “เหล็กไม่เต็ม”) หมายถึง เหล็กเส้นหรือเหล็กรูปพรรณ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือขนาดหน้าตัด และน้ำหนักไม่ได้ตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดไว้  มักเป็นเหล็กรีดซ้ำ (นำเศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว...