เหล็กเต็ม

เหล็กเต็ม (หรือ “เหล็กโรงใหญ่”) คือ เหล็กเส้นหรือเหล็กรูปพรรณที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือขนาดหน้าตัด และน้ำหนักของเหล็กได้ตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ ประเภท, ชั้นคุณภาพ, ขนาด, สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, ฉลากและเครื่องหมาย, ชิ้นส่วนตัวอย่าง รวมถึงวิธีการทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างสำหรับวัสดุที่จะกลายมาเป็นโครงสร้างอาคารเหล็กต่อไป การเลือกใช้เหล็กเต็มในงานโครงสร้างอาคาร จึงเป็นไปเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยตามที่วิศวกรออกแบบไว้

ภาพ: เหล็กกลม
ภาพ: เหล็กข้ออ้อย
ภาพ: ตรวจสอบคุณภาพเหล็กได้จากจากใบกำกับเหล็ก
ภาพ: ตรวจสอบสติกเกอร์แสดงข้อมูลสินค้า ซึ่งควรมีเครื่องหมาย มอก. ปรากฎอยู่
ขอบคุณภาพจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

       หมายเหตุ : การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่าว่าเป็นเหล็กเต็มหรือไม่ ให้สังเกตที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือหน้าตัดเหล็กซึ่งต้องเท่ากันตลอดความยาวเส้น ผิวเหล็กเรียบ หน้าตัดเหล็กไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรูตามดหรือเป็นลูกคลื่น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากป้ายรายละเอียดข้อมูลหรือ “ใบกำกับเหล็ก” ซึ่งจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ เอาไว้ครบถ้วน อย่างเช่น ชื่อบริษัท ประเภทสินค้า ชั้นคุณภาพ  ขนาด ความยาว จำนวนเส้นต่อมัด เลขที่เตาหลอม วัน/เวลาที่ผลิต หรือเลขที่ มอก. หรือหากไม่มีป้ายระบุสามารถสังเกตได้จากรอยประทับตรา มอก. บนผิวเหล็ก ซึ่งรอยประทับเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดทั้งความยาวของเหล็ก

นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบน้ำหนักของเหล็กได้ด้วยการชั่ง  โดยตัดเหล็กมา 1 เมตรแล้วเทียบน้ำหนักกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เหล็กเส้นกลมหน้าตัด 6 มิลลิเมตร (RB6) ความยาว 1 เมตร ควรมีน้ำหนักประมาณ 0.222 กิโลกรัม, เหล็กข้ออ้อยหน้าตัด 12 มิลลิเมตร (DB12) ความยาว 1 เมตร ควรมีน้ำหนักประมาณ 0.888 กิโลกรัม, เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) 100x50x20x2.3 มม. ความยาว 1 เมตร ควรมีน้ำหนักประมาณ 4.06 กิโลกรัม เป็นต้น

Cr Pic:http://www.360dohome.com

Cr: https://www.scgbuildingmaterials.com