SteelHome เปิดเผย ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจีนปี 2016 ยอดส่งออกเหล็กจีนหดตัวร้ยอละ 3.5 ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.43

สินค้าเหล็ก

ตามสถิติการนำเข้าส่งออกของศุลกากรจีน พบว่า เดือนธันวาคม 2016 จีนส่งออกเหล็กทั้งหมด 7.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 26.85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดนำเข้าเหล็กจีนเดือนธันวาคม 2016  อยู่ที่ 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 0.01 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ยอดส่งออกเหล็กจีนสะสมทั้งปี 2016 อยู่ที่ 108.43 ล้านตัน ลดลง 3.96 ล้านตัน หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2015 ขณะที่ยอดนำเข้าเหล็กจีนรวมทั้งปีอยู่ที่ 13.21 ล้านตจัน เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านตัน หรือร้อยละ 3.4

สินแร่เหล็ก

ยอดนำเข้าสินแร่เหล็กเดือนธันวาคมอยู่ที่ 99.85 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.32 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.6 และลดลงร้อยละ 3.03 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยราคานำเข้าเฉลี่ยเดือนธันวาคมอยู่ที่ $68.14 ต่อตัน สูงกว่าเดือนก่อน $8.06 ต่อตัน

ยอดนำเข้าสินแร่เหล็กสะสมทั้งปี 2016 อยู่ที่ 1.02412 พันล้านตัน เพิ่มขึ้น 71.64 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี 2015 โดยราคานำเข้าสินแร่เหล็กเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ $56.3 ต่อตัน ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยปีที่ผ่าน $3.96 ต่อตัน

ถ่านหินโค้ก

ยอดส่งออกถ่านหินโค้กเดือนธันวาคมอยู่ที่ 0.9 ล้านตัน ลดลง 0.55 ล้านตัน หรือร้อยละ 37.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.03 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยราคาส่งออกเฉลี่ยเดือนธันวาคมอยู่ที่ $205.54 ต่อตัน เพิ่มขึ้น $6.54 ต่อตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ยอดส่งออกถ่านหินโค้กสะสมทั้งปี 2016 อยู่ที่ 10.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.47 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2015 โดยราคาส่งออกเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ $141.51 ต่อตัน ลดลง $14.64 ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2015

Cr. ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย