สำนักข่าว Xinhua รายงาน ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของเวียดนามในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2018 อยู่ที่ 4.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 24.6% ในเชิงปริมาณ และลดลง 6.4% ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามการรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม

สมาคมเหล็กเวียดนาม เปิดเผย ในช่วงสี่เดือนแรกปีนี้ ยอดผลิตเหล็กเวียดนามอยู่ที่ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.8% ขณะที่การบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 3.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ปี 2017 ที่ผ่านมาประเทศเวียดนามนำเข้าเหล็กคิดเป็นมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 15 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีนประมาณ 7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้ากว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลำดับ

แหล่งที่มา : Xinhua