การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี…..ต้องโปร่งใสเป็นธรรมกับท

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี นั้น กรมฯ ได้ดำเนินการไต่สวนตามกระบวนการภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยในกระบวนการ ไต่สวนได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าร่วมเพื่อแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาใช้มาตรการ นอกจากนี้ กรมฯ ได้ส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแถลงการณ์ด้วยวาจาเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ดังนั้น การที่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงความกังวลเกี่ยวกับการยกเว้นหรือไม่ยกเว้น โดยการกำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 กับเหล็กท่อบางชนิด เนื่องจากจะทำให้เกิดการผูกขาดการค้าและส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะนั้น กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเสนอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราร้อยละ 3.22 ถึง 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยกำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สำหรับสินค้าท่อเหล็กบางชนิด เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วพบว่าอุตสาหกรรมภายใน ยังไม่สามารถผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการพิจารณาอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นธรรมและโปร่งใส

Cr : RYT 9